dcsimg
วันนี้เกี๊ยวกุ้งและไก่สดอนามัยตราซีพี จะทำให้ “ทุกคำมีความหมาย” ต่อโลกมากกว่าเดิม
วันที่ 17 มกราคม 2560

ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีสภาพแย่ลงเรื่อยๆจากความเจริญทางอุตสาหกรรมของมนุษย์ องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญ และเร่งปรับตัวที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ก็ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยการก่อตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ ให้มุ่งเน้นการลดค่าคาร์บอนที่ปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศ ซึ่งการวัด ค่าคาร์บอนในอุตสาหกรรมเองได้มีการวัดที่เฉพาะเจาะจงลงไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และเปิดโอกาส ให้ผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการดูแลโลก โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนบรรจุภัณฑ์

 

“ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปเป็นครัวของโลก จึงได้มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพใการผลิต ทำให้ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพีได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน ถึง 2 รายการ”

 

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน คือ เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มา ซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การแปรรูป การเก็บรักษา และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปเป็น “ครัวของโลก” มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีการเพิ่มศักยภาพในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพีได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน ถึง 2 รายการ คือผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้ง ตราซีพี ซึ่งมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.05 kg/145 กรัม ซึ่งลดลงอีก 23% เมื่อเทียบกับค่าคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในปี 2555 และผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัยแช่เย็น ตราซีพี ที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.29 kg/1000 กรัม ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของประเทศไทย


 คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกได้ เริ่มจากเปลี่ยนให้การช่วยโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตด้วยการเปลี่ยนวิธีการกินให้ “กินอย่างยั่งยืน” และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำร้ายโลก เพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงาม ยั่งยืนแบบนี้ตลอดไป