dcsimg
ทุกคำที่กินไก่สดอนามัย ตราซีพี ก็ช่วยลดโลกร้อนได้
วันที่ 17 มกราคม 2560

อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ลำดับต้นๆ เพราะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี หาซื้อง่าย ราคาไม่สูงมาก และสามารถทำได้หลากหลายเมนู ซึ่งกระบวนการผลิตเนื้อไก่นั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างยาว โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ การแปรรูปเนื้อไก่ไปจนถึงการนำเนื้อไก่มาแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูป ด้วยขั้นตอนการผลิตและความต้องการบริโภคเนื้อไก่อย่างมหาศาลส่งผลให้อุตสาหกรรมเนื้อไก่นี้มีความสำคัญต่อผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

“ผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัย ตราซีพี ได้รับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลไก่สดยั่งยืนรายแรกและสูงสุดในโลกตอนนี้”

ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ที่ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” และมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดที่เป็นวัตถุดิบหลักของหลากหลายเมนู จึงเกิดโครงการ “ผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน” ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไก่ เช่น การนำของเสีย 12,000 ตัน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลับมาเป็นพลังงานทดแทนเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าปริมาณ 54 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง, การนำมูลสัตว์กลับมาเป็นปุ๋ยในแปลงเพาะปลูก, การนำน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารกลับเข้าสู่ระบบบำบัดเพื่อนำมาเป็นพลังงานไบโอแก๊ส เป็นต้น จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัย ตราซีพี ได้รับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลไก่สดยั่งยืนรายแรกและสูงสุดในโลกตอนนี้

เพราะเราเชื่อว่าการผลิตที่ดี จะช่วยเปลี่ยนจากวิธีปฏิบัติที่ช่วยโลกของผู้บริโภค ให้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตเป็น การ “กินอย่างยั่งยืน” ที่ช่วยโลกใบนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกด้วยการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพ ที่ผ่านการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และให้โลกของเรายังคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป