dcsimg
อกไก่นุ่มตราซีพีผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่ช่วยโลกได้
วันที่ 23 มกราคม 2560

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยได้ริเริ่มจาก “โครงการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน” ได้มี การติดตั้งอุปกรณ์ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Collector) และชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Economizer)  ที่สามารถช่วยดึงความร้อนทิ้งจากปล่องไอเสียหม้อไอน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ และผสานร่วมกันกับการผลิตน้ำร้อนเพื่อป้อนเข้าหม้อไอน้ำทดแทนการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา

ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้ถึงปีละ 430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเตา 146,000 ลิตรต่อปี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการช่วยลดภาวะโลกร้อนของซีพีเอฟ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานจากการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Waste Heat Recovery)

 

“ โครงการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน คาดว่าช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้ถึงปีละ 430 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ”

“โครงการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน” นี้ เป็นการนำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตน้ำร้อนโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar Collector) ร่วมกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน (Economizer) ในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำจาก  30 oC เป็น 60 oC โดยติดตั้งแผง Solar Collector  จำนวน 195 แผง โดยมีพื้นที่รวม 499 ตารางเมตร คาดว่าผลิตน้ำร้อนได้ประมาณ 2 ล้านลิตร/ปี

ในส่วนการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Economizer) ที่สามารถดึงความร้อนทิ้งจากปล่องไอเสียของหม้อไอน้ำที่อุณหภูมิ 210 oC มาเพิ่มอุณหภูมิกับน้ำที่อุณภูมิ 30 oC ให้สูงขึ้นเป็น 60 oC นั้น คาดว่าผลิตน้ำร้อนได้ประมาณ  10 ล้านลิตร/ปี รวมน้ำร้อนที่ผลิตได้จาก 2 ระบบ กว่า 30 ล้านลิตร/ปี โดยนำน้ำร้อนที่ผลิตได้ทั้งหมดนี้มาป้อนเข้าหม้อไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป

โดยสรุปโครงการนี้สามารถลดการใช้น้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำได้กว่า 94,600 ลิตร/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 1.62 ไร่ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนส่วนหนึ่ง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซีพีเอฟ เป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และยังคงเดินหน้าคิดค้นและสรรหาพลังงานทดแทน ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพราะการช่วยโลกเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เราจึงไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงให้การผลิตอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ จากซีพีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำร้ายโลกน้อยที่สุด วันนี้ทุกคนก็สามารถช่วยโลกได้ เพียงเปลี่ยนให้การกินของคุณ เป็นการ “กินอย่างยั่งยืน” ด้วยการเลือกทานอาหารที่ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ เปลี่ยนจากวิธีปฏิบัติให้กลายเป็นวิถีชีวิต เท่านี้ก็สามารถช่วยโลกได้ง่ายๆ ในทุกทุกวัน